งานราชการ

GOVERNMENT PROJECT

ชื่อโครงการ : ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำอ่อน
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและน้ำอ่อน
มูลค่างาน : 9,195,327.10 บาท

 

ชื่อโครงการ : สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
มูลค่างาน : 55,900,999.00 บาท

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการชลประทานจันทบุรี
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาอีกา จังหวัดจันทบุรี
มูลค่างาน : 22,561,426.80 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
หน่วยงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์
มูลค่างาน : 21,500,000.00 บาท

 

ชื่อโครงการ : สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่างอย
หน่วยงาน : โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ และซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ Vertical Turbine
มูลค่างาน : 8,980,373.72 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible (3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
มูลค่างาน : 7,899,810.00 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันน้ำท่วม เมืองพัทยา
หน่วยงาน : เมืองพัทยา
ลักษณะโครงการ : งานจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบเครื่องยนต์ดีเซล (Mobile Pump)
มูลค่างาน : 6,764,485.98 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำศูนย์แม่ริม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างระบบสูบน้ำศูนย์แม่ริม
มูลค่างาน : 4,990,654.21 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะ2 (คลองชลประทาน)
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
ลักษณะโครงการ : สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ Submersible Pump
มูลค่างาน : 3,200,000.00 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะ2 (คลองบางลี่เล็ก)
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
ลักษณะโครงการ : สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ Submersible Pump
มูลค่างาน : 3,200,000.00 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอ้อมราชพงษา
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
มูลค่างาน : 2,127,570.09 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศาลเจ้าแม่
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม
ลักษณะโครงการ : งานก่อสร้างชลประทาน ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ขุดคลองส่งน้ำจากแม่น้ำมาบ้านพัก
มูลค่างาน : 1,914,848.6 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองสะเดา
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
มูลค่างาน : 1,853,271.03 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันน้ำท่วม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะโครงการ : งานจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบเครื่องยนต์ดีเซล (Mobile Pump)
มูลค่างาน : 1,600,000.00 บาท

 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนแพเหล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเล้าข้าว
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ กรมชลประทาน
ลักษณะโครงการ : งานจัดหาแพเหล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ
มูลค่างาน : 1,401,869.16 บาท

 

ชื่อโครงการ : สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่างอย
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบุ่งหวาย
ลักษณะโครงการ : งานจัดหาแพเหล็ก และเครื่องสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง และซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
มูลค่างาน : 1,380,093.46 บาท

 

ชื่อโครงการ : สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังยาง
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบุ่งหวาย
ลักษณะโครงการ : งานจัดหาแพเหล็ก และเครื่องสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง และซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
มูลค่างาน : 624,953.27 บาท

 

ชื่อโครงการ : สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโนนสว่าง
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ลักษณะโครงการ : เปลี่ยนและติดตั้งวาล์วของสถานีสูบน้ำ
มูลค่างาน : 51,401.87 บาท